Informacja o PUP w Zgorzelcu w tekście odczytywanym maszynowo - Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu


Podstawowe informacje o Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu

 • Urząd Pracy w Zgorzelcu znajduje się przy ulicy Pułaskiego 14 w Zgorzelcu.
 • Godziny otwarcia urzędu:
od poniedziałku do piątku - od 7:00 do 15:00.
 • Godziny przyjmowania interesantów:
od poniedziałku do piątku - od 8.00 do 14.00.

Czym zajmuje się Urząd?

 • pozyskiwaniem i realizowaniem ofert pracy;
 • rejestrowaniem bezrobotnych i poszukujących pracy;
 • organizowaniem i finansowaniem form pomocy, w szczególności: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, realizacją zadań związanych z Krajowym Funduszem Szkoleniowym;
 • kontrolą prawidłowości realizowanych form pomocy;
 • udzielaniem informacji o zakresie form pomocy i możliwościach ich zastosowania;
 • inicjowaniem i realizowaniem przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących pracodawcy;
 • współpracą m.in. z instytucjami, partnerami społecznymi, gminami, szkołami, wojewódzkimi urzędami pracy, powiatową radą rynku pracy i innymi podmiotami na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;
 • realizowaniem zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych;
 • realizowaniem zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowaniem działań sieci EURES;
 • realizowaniem kampanii informacyjnych i promujących działania wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz działań na rzecz docierania do osób niezarejestrowanych;
 • inicjowaniem i realizowaniem przedsięwzięć mających na celu dotarcie z informacją o możliwościach skorzystania z form pomocy określonych w ustawie do osób niezarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy;
 • realizowaniem projektów w zakresie aktywności zawodowej, wspierania zatrudnienia oraz rynku pracy, wynikających z programów operacyjnych finansowanych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego lub programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Funduszu Pracy;

Dostępność Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu dla osób ze szczególnymi potrzebami

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo.
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia: Jedno z nich przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażone w podnośnik dźwigowy, umożliwiający wjazd na wszystkie kondygnacje urzędu.
 • Istnieje możliwość wejścia do Urzędu wraz z psem asystującym.
 • Na parterze budynku znajduje się Punkt Informacyjny. W Punkcie Informacyjnym zainstalowano pętlę indukcyjną, która pomaga lepiej słyszeć osobom, mającym aparaty słuchowe.
 • Na parterze budynku znajduje się również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na wniosek osoby zainteresowanej zapewnione jest skorzystanie z usług tłumacza języka migowego. Wniosek dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.
 • Przed budynkiem Urzędu wyznaczono miejsca parkingowe dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu

 • tel. 75 777 0 500,
 • e-mail: wrzg@praca.gov.pl,
 • fax: 75 777 0 560,
 • pocztą tradycyjną na adres: ul. Pułaskiego 14, 59-900 Zgorzelec,
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.
NIP: 615-179-09-77 i REGON: 230881985 Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu.
 
Załączniki
Informacja o Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgorzelcu tekście odczytywalnym maszynowo (docx, 18 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę